immediate solutions

Gebruiksvoorwaarden

Internetsite Inter Partner Assistance Belgium.

1. Algemene inlichtingen

  • Beheer van de site:

   Deze site wordt beheerd door

   Inter Partner Assistance
   Louizalaan 166, B 1
   1050 Brussel
   België

   Tel.: +32.(0)2.550.04.50
   Fax.: +32.(0)2.552.52.24
   Elektronisch contactadres : Pascale Cox

   Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0487
   RCB/HRB : 394025
  • Hosting van de site:

   De hosting van de site wordt verzorgd door:

   Inter Partner Assistance
   Louizalaan 166, B 1
   1050 Brussel
   België

   Tel.: +32.(0)2.550.04.50
   Fax.: +32.(0)2.552.52.24
   Elektronisch contactadres : Pascale Cox

2. Inleiding

Het uitgeversbedrijf van de website heeft deze site op het net gebracht om u (de gebruiker) haar producten en diensten te presenteren, alsmede informatie en aanbevelingen over uw activiteiten en aandachtsvelden. Het gebruik van de site impliceert de automatische en onherroepelijke instemming van de gebruiker met de gebruiksvoorwaarden, bepalingen en waarschuwingsmeldingen op de site.

3. Informatie over producten en diensten

Het uitgeversbedrijf van de site kan de op deze site vermelde informatie met betrekking tot de producten en diensten op elk gewenst moment en zonder voorafgaand bericht wijzigen. Deze informatie, waaronder met name de veiligheidsspecificaties, wordt verstrekt zonder garantie van geschiktheid voor een bepaalde gebruiksbehoefte.

4. Commercieel netwerk

De op deze site gepresenteerde producten en diensten zijn verkrijgbaar via 2 kanalen :

 • Business-to-Business kanaal
 • Makelaarskanaal

5. Bescherming van persoonlijke gegevens en « cookies »

Het uitgeversbedrijf van deze site engageert zich tot het beschermen van uw persoonlijke en confidentiële gegevens, om te vermijden dat ze vervormd, beschadigd of aan derden zonder toelating gecommuniceerd worden.

Wanneer u deze site bezoekt, verstrekt u ons wellicht bepaalde persoonlijke gegevens zodat wij beter aan uw informatieaanvragen en verwachtingen kunnen voldoen en u van de op deze site geboden service gebruik kunt maken, of waardoor we u op de hoogte kunnen houden van onze activiteiten en/of nieuwe producten en diensten.

Deze gegevens zijn uitsluitend bestemd voor Inter Partner Assistance, Louizalaan 166, B 1, B-1050 België (elektronisch contactadres: pascale.cox@ip-assistance.com)

Deze gegevens worden gebruikt met naleving van onze privacy policy.

« Cookies »

Bij uw bezoek op deze site gebruiken we « cookies ». De « cookies » zijn kleine bestandjes die op uw harde schijf opgeslagen worden en waardoor we informatie kunnen verzamelen over uw bezoek en die we bij uw volgende bezoek meteen kunnen lezen.

Dit voorkomt, onder meer, ook dat u uw taalkeuze voor navigatie (Frans of Nederlands) opnieuw moet invoeren. De registratieduur van deze informatie in uw computer bedraagt 12 maanden.

U kunt de registratie van "cookies" weigeren door de browser in uw computer te configureren. Gelieve zich te wenden tot de helpsectie van uw browser om dit te realiseren.

In geval van weigering van cookies, zult u uw taalkeuze bij elk nieuw bezoek aan onze site opnieuw moeten kenbaar maken.

6. Intellectuele eigendomsrechten

Auteursrechten

Alle informatie of documenten van deze site, alsmede alle voor de site gecreëerde elementen behoren ofwel tot de eigendom van het uitgeversbedrijf van de site ofwel tot het gebruiks-, reproductie- en vertoningsrecht van dit bedrijf. Deze informatie, documenten of elementen vallen onder de beschermende wetten van het auteursrecht, zodra deze op de site ter beschikking gesteld worden aan het publiek.
Ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten wordt aan niemand enige vergunning, noch enig ander recht verleend dan het raadplegen van de site.

Reproductie van de documenten van de site is uitsluitend toegestaan voor strikt privé-gebruik met informatieve doeleinden: iedere reproductie en elk gebruik van kopieën die gemaakt zijn voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden en onderworpen zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van het uitgeversbedrijf van de site.

In alle gevallen dient ingeval van toestemming tot reproductie van de informatie van deze site melding gemaakt worden van de bron daarvan en de eigendomsbepalingen.

Speciale tekens

Tenzij anders vermeld, zijn de in deze site vermelde bedrijfsnamen, logo's, producten en merken (producten ® en ™) het eigendom van het uitgeversbedrijf van de site. Hiervan kan geen gebruik gemaakt worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het uitgeversbedrijf.

7. Hypertext koppelingen

Activeren van koppelingen

Het uitgeversbedrijf van de site wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af wat betreft de inhoud van de sites die toegankelijk zijn via koppelingen. Deze koppelingen worden aan de gebruikers aangeboden als serviceverlening. De beslissing om deze koppelingen te activeren valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de gebruikers van de site.

Toestemming voor koppelingen

Indien u een hypertext koppeling met deze site wilt creëren, dient u hiertoe voorafgaand schriftelijk toestemming te vragen aan het uitgeversbedrijf door u te wenden tot

Inter Partner Assistance,
Louizalaan 166, B 1,
B-1050 Brussel

of door een e-mail te sturen naar Pascale Cox

8. Aansprakelijkheidsbeperkingen

De op deze site ter beschikking gestelde informatie en aanbevelingen ("informatie") wordt u te goeder trouw verstrekt. Deze informatie wordt als juist geacht op het moment dat u hiervan kennis neemt. Echter, het uitgeversbedrijf stelt zich niet garant voor de volledigheid en de juistheid van deze Informatie. U draagt zelf de volledige verantwoordelijkheid voor het vertrouwen dat u hieraan hecht.

Deze informatie wordt aan u verstrekt op voorwaarde dat u, of enige andere persoon die deze informatie ontvangt, het belang ervan kan bepalen voor een specifiek doel alvorens het te gebruiken. In geen geval kan het uitgeversbedrijf aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade als gevolg van het vertrouwen dat in deze informatie gesteld wordt, het gebruik dat ervan gemaakt wordt of het gebruik dat gemaakt wordt van een product waarnaar de informatie verwijst

Deze informatie mag niet beschouwd worden als aanbevelingen tot het gebruik van inlichtingen, producten, procedures, uitrustingen of formuleringen die strijdig zouden zijn met een octrooi, een copyright of een gedeponeerd handelsmerk. Het uitgeversbedrijf wijst iedere expliciete of impliciete aansprakelijkheid af als het gebruik van deze Informatie strijdig mocht blijken met een octrooi, een copyright of een gedeponeerd handelsmerk
Het uitgeversbedrijf verwerpt uitdrukkelijk iedere interpretatie die tot strekking heeft om de inhoud van haar site te beschouwen als aankoopaanbiedingen of aansporingen tot het verwerven van aandelen of andere al dan niet op de beurs genoteerde effecten van het uitgeversbedrijf.

Er wordt geen enkele expliciete of impliciete garantie verstrekt ten aanzien van de handelsaard van de verstrekte informatie, noch met betrekking tot de geschiktheid hiervan voor een bepaald oogmerk, noch ten aanzien van de producten of diensten waarnaar in deze informatie verwezen wordt.

De op deze site aanwezige inlichtingen worden louter ter informatie gegeven. Ondanks alle inspanningen door de voor de site verantwoordelijke onderneming om correcte en actuele informatie te verstrekken, kan het zijn dat er op de site onjuistheden en/of tikfouten staan. De voor de site verantwoordelijke onderneming behoudt zich het recht voor om de inhoud van haar site op eender welk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

9. Wijziging van de gebruiksvoorwaarden van de site en wet van toepassing

Het uitgeversbedrijf van de site kan op elk gewenst moment overgaan tot het actualiseren van de gebruiksvoorwaarden van de site. Derhalve verzoeken wij de gebruiker om regelmatig de laatste van kracht zijnde gebruiksvoorwaarden van de site te raadplegen.

Deze gebruiksvoorwaarden van de site vallen onder het Belgisch recht en onder de bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van Brussel.

Deze internetsite werd gerealiseerd in samenwerking met :

 • Voor de technische realisatie van de site:

Desk02 bvba, Gorislaan 49, 1820 Steenokkerzeel, België

 • Voor de inhoudelijke realisatie van de site:

Inter Partner Assistance